Meble, Antyki, Dekoracje do domu i ogrodu

Ostatnio w Starym Kredensie

UWAGA KOCHANI! OGŁASZAMY KONKURS!

UWAGA KOCHANI! OGŁASZAMY KONKURS!

Podeślijcie nam zdjęcie ilustrujące Wasze wakacje, ciekawe widoki, czas wolny… Prace konkursowe można podsyłać w wiadomości prywatnej oraz na e-mail: kontakt@ostrodastarykredens.pl . Na prace czekamy do 31 sierpnia, zaś 3 września opublikujemy album ze zdjęciami. Laureatami zostaną Ci, których zdjęcie uzyska najwięcej lajków 🙂 Nagrodami […]

DĘBOWY PORTAL

DĘBOWY PORTAL

Witryna w całości wykonana z drewna dębowego, łącznie z tyłem o wymiarach: 150 cm szerokość, 210 cm wysokość, 45 cm głębokość. Serdecznie zapraszamy „Stary Kredens” ul. Demokracji 7/3 tel. 695 827 236.

Regulamin konkursu „Wakacje 2017”

Regulamin konkursu „Wakacje 2017”

1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

– „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Wakacje 2017” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

– „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Stary Kredens ul. Demokracji 7/3 14-100 Ostróda. .

– „Praca Konkursowa” – zdjęcie wysłane w formie elektronicznej, w rozszerzeniu .jpg. Zdjęcie powinno nawiązywać do tytułu Konkursu. Nie powinno przedstawiać treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych  i ogólnie uznanych za nieodpowiednie. Organizator ma prawo nie publikować  pracy konkursowej, jeśli uzna, że nawiązuje ona do wyżej wymienionych treści.

– „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

– „Nagroda” – Nagrodami w konkursie są: za zajęcie 1 miejsca: fotel, za zajęcie 2 miejsca: lustro wiszące, za zajęcie 3 miejsca: stojak na wino.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 03.09.2017 r. o godz. 20:00 i trwa do 17.09.2017 do godz.20:00.

2.2.Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2.3.Konkurs będzie prowadzony i dostępny na profilu Facebook.com/ostrodastarykredens

2.4.Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każdapełnoletnia osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski i posiadająca profil na portalu Facebook.com.

2.5.W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie.

2.6.W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom wiadomości związane z przebiegiem Konkursu za pomocą mechanizmów serwisu Facebook.

2.7.Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2.8.Uczestnik może przesyłać prace konkursowe od dnia 17.08.2018 do dnia, w którym konkurs się kończy tj. 17.09.201

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1.Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

a) Zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu Konkursu.

b) Przesłać Pracę Konkursową na e-mail: kontakt@ostrodastarykredens.pl lub wysłać w wiadomości prywatnej za pomocą serwisu facebook.

c) polubić fanpage Stary Kredens – będzie nam miło 😉

d) polubić post konkursowy – będzie nam miło 😉

3.2.Każdy, kto przystępuje do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

3.3.Uczestnik konkursu może wysłać dowolną ilość zdjęć.

3.4.Dopuszczalny jest krótki opis zdjęcia.

3.5.Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w niniejszym regulaminie nie będą przyjmowane.

3.6.Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. NieprzestrzeganieRegulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

4 NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

4.1.W ramach Konkursu przewidziane są 3 Nagrody Główne: za zajęcie 1 miejsca: fotel, za zajęcie 2 miejsca: lustro wiszące, za zajęcie 3 miejsca: stojak na wino.

4.2.Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

4.3.Po publikacji danych zwycięzcy musi on skontaktować się z Organizatorem za pomocą wiadomości w serwisie Facebook najpóźniej do 24 godzin po publikacji.

4.4.Po przekazaniu do organizatora danych osoby wskazanej przez zwycięzcę, jako odbierającą Nagrodę Główną, nie będzie już możliwości zmiany tych danych.

4.5.Nagrody będą do odbioru tylko i wyłącznie osobiście w miejscu „Stary Kredens” ul. Demokracji 7/3 14-100 Ostróda.

4.6.Nie istnieje możliwość wysyłki nagród.

5 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

5.1.Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.

6 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 17.08.2017 r.

7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1.Udział w konkursie jest równoznaczne z potwierdzeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem,

7.2.W celu wyłonienia Zwycięzców konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród.

7.3.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród.

8 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

8.1.Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników na profilu Facebook.com/Ostrodastarykredens w formie komentarza pod informacją o konkursie.

8.2.Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość wysłaną w serwisie Facebook najpóźniej 24 godziny od podania wyników konkursu, podając Imię i Nazwisko osoby, która osobiście odbierze Nagrodę Główną. Po przekazaniu tych danych nie będzie już możliwości ich zmiany. Jednocześnie każdy Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na profilu Facebook.com/Ostrodastarykredens.

8.3.Nagroda powinna być odebrana osobiście przez Zwycięzcę w sklepie ‚Stary Kredens” ul.Demokracji 7/3 14-100 Ostróda. Nie ma możliwości wysyłki nagród.

8.4.W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników nagroda nie zostanie wydana i trafi do innego uczestnika na zasadach podanych w regulaminie.

8.5.Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie konkursowej przez cały okres trwania Konkursu.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu ostateczna decyzje podejmujeOrganizator.
  1. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu konkursu. Organizator korzysta z serwisu Facebook do przeprowadzenia konkursu na własną odpowiedzialność. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany ani popierany przez Facebook.

 

 

 

 

 

 

GRUNT TO SOLIDNA (I STYLOWA) PODSTAWA

GRUNT TO SOLIDNA (I STYLOWA) PODSTAWA

W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wybór stołów. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-18:00 ul. Demokracji 7/3, tel 695 827 236

WSZYSTKIE KANAPY I FOTELE DO KOMPLETU O 20% TANIEJ!

WSZYSTKIE KANAPY I FOTELE DO KOMPLETU O 20% TANIEJ!

Promocja trwa do końca tygodnia. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-18:00 ul. Demokracji 7/3, tel 695 827 236.